Dárek za věrnost

Pravidla akce „Dárek za věrnost Švestkové dráze“

I. Organizátor, místo a doba trvání akce

1.1 Akce s názvem „Dárek za věrnost Švestkové dráze“ (dále také i jen „akce“) je organizovaná a pořádaná společností AŽD Praha s.r.o., se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10, IČO 48029483, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn.: C 14616 (dále i jen „organizátor“).

1.2 Akce bude probíhat výhradně na linkách U10 (trať Litoměřice horní nádraží – Most) známé také jako Švestková dráha (dále také i jen „ŠD“) a na T4 (trať Litoměřice horní nádraží – Chotiměř), provozovaných organizátorem.

1.3 Akce probíhá od 10. 7. 2020 do odvolání. Organizátor může (s ohledem na zájem cestujících) trvání akce zkrátit nebo prodloužit oznámením učiněným na internetových stránkách www.svestkovadraha.cz.

1.4 Podstatou akce je odměnit dárkem pravidelné cestující po ŠD ve vlacích provozovaných organizátorem (RegioSprinterech) při splnění níže stanovených podmínek.


II. Pravidla akce

2.1 Akce bude probíhat takto:

2.1.1 V období od 10. 7. 2020 do odvolání (viz čl. 1.3) budou cestující na ŠD v případě svého zájmu dostávat za své jízdy uskutečněné na ŠD u průvodčího vlaku organizátora nálepky. Za svou jízdu obdrží cestující jednu nálepku. Pro účely získání vyššího počtu nálepek není možné sčítat více než jednu jízdu jednoho cestujícího nebo jízdy více cestujících, pokud byly uskutečněny během jednoho dne, tj. jeden cestující může získat během jednoho dne maximálně jednu nálepku.

2.1.2 Získané nálepky si cestující nalepí na sběratelskou kartu, kterou získá, stejně jako nálepky, po dobu trvání akce na vyžádání u průvodčího vlaku organizátora.

2.1.3 Na jednu sběratelskou kartu, která je nepřenosná, může cestující nalepit maximálně 20 nálepek.

2.1.4 Pokud cestující v době trvání akce dle čl. 1.3 výše předloží průvodčímu vlaku organizátora na ŠD sběratelskou kartu, na které bude vylepeno všech 20 nálepek, obdrží cestující od organizátora dárek s logem ŠD. Dárek mu bude zaslán na doručovací adresu uvedenou na sběratelské kartě, kterou však organizátor dle pravidel GDPR nebude uchovávat ve své databázi, ani ji používat k jinému než výhradně tomuto účelu.    

2.2 Získané samolepky určené pro vylepování na sběratelské karty dle čl. 2.1 nemohou být dále použity k získání jiných výhod nad rámec stanovený těmito pravidly. V rámci akce nebudou nepoužité samolepky cestujícím nijak refundovány.        

2.3 Akce je určena fyzickým osobám – cestujícím ve vlacích organizátora po ŠD.

2.4 Samolepky využitelné pro získání dárku nelze směnit za hotovost ani je nelze využít k čerpání jiné slevy či výhody, nestanoví-li to pravidla akce organizátora jinak.

2.5 Cestující není oprávněn požadovat od organizátora akce žádnou náhradu ani jiné výhody či slevy, nebude-li dárky v průběhu akce možné garantovat z důvodu vyčerpání skladových zásob v důsledku nepředvídatelného vysokého zájmu cestujících, ani v případě uplatnění práva na dárek cestujícím po skončení akce.   

2.6 Ustanovením čl. 2.5 výše není dotčeno právo organizátora poskytnout cestujícímu v případech uvedených v čl. 2.5 jiný dárek dle uvážení organizátora.


III. Všeobecná a závěrečná ustanovení

3.1 Organizátor si vyhrazuje právo z důležitých provozních či obdobných důvodů jednostranně upravit, doplnit či jinak změnit tato pravidla akce, a to i po dobu jejího trvání. Organizátor akce je oprávněn akci bez náhrady kdykoli zrušit, a to i bez udání důvodu, je však povinen zrušení oznámit alespoň 48 hodin předem oznámením na internetových stránkách www.svestkovadraha.cz.

3.2 Tento dokument představuje úplná pravidla akce. Základní informace o akci jsou ve zkrácené podobě uvedeny též na souvisejících propagačních materiálech organizátora. V případě rozporu mezi těmito pravidly akce či informacemi uvedenými v propagačních materiálech určených cestujícím a textem těchto úplných pravidel akce platí znění těchto úplných pravidel.

3.3 V případě důvodného podezření na zneužití akce či jednání cestujícího v rozporu s těmito pravidly nebo v případě jednání cestujícího v rozporu s dobrými mravy či obecně závaznými předpisy v souvislosti s akcí si organizátor vyhrazuje právo takového cestujícího neobdarovat. Toto rozhodnutí organizátora je konečné, bez možnosti jakéhokoli dalšího přezkumu.

3.4 Tato pravidla akce jsou k dispozici všem cestujícím na internetových stránkách www.svestkovadraha.cz nejméně po dobu trvání akce.

TIPY NA VÝLETY SE ŠVESTKOVOU DRÁHOU

Černodolský mlýn

DETAIL VÝLETU

Hora Milešovka

DETAIL VÝLETU

Na kole Opárenským údolím

DETAIL VÝLETU