Pravidla zpracování osobních údajů

Cílem dokumentu „Pravidla zpracování osobních údajů“ je informovat Vás o tom, jaké osobní údaje jako správce o Vás zpracováváme, na základě jakých právních důvodů, k jakým účelům je používáme, dobu po kterou Vaše údaje uchováváme, jaké třetí strany mohou mít k Vašim osobním údajům přístup.

Tato Pravidla o zpracování osobních údajů jsou účinná od 26. 3. 2019 a jsou vyhotovena v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR“) a v souladu s dalšími souvisejícími právními předpisy.

I. Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme

Zpracováváme Vaše osobní údaje, které jsme od Vás získali při nákupů jízdenek, využití našich služeb nebo při používání našich internetových stránek, či při komunikaci s Vámi. V této souvislosti o Vás můžeme shromažďovat a zpracovávat zejména níže uvedené kategorie osobních údajů:

1. Identifikační údaje. Jedná se o uživatelské jméno a heslo, IČO a DIČ, pokud jste podnikatel.

2 Kontaktní údaje. Jedná se o údaje, které nám umožňují se s Vámi spojit, v případě vyplnění kontaktního formuláře.

3. Údaje o Vašem chování na webu. Jedná se o údaje, které o Vás shromažďujeme zejména při využívání našich internetových stránek, a které nám předává Váš prohlížeč, a to zejména typ/verze prohlížeče, používaný operační systém, URL adresa předchozí navštívené internetové stránky, IP adresa, časový údaj o přihlášení a používání našich internetových stránek.

4. Údaje o Vašich objednávkách. Jedná se o údaje, související s využíváním našich služeb, a to zejména údaje o jízdenkách a službách, které jste si objednali, o jejich objemu a platby včetně čísla platebního účtu a údaje o reklamacích.

V některých případech můžou být zpracovávány identifikační nebo kontaktní údaje zástupce zákazníka (např. pokud je zákazníkem právnická osoba) nebo kontaktní osoba, kterou zákazník určí. V takovém případě je vaší povinností informovat o tom dotyčnou osobu a zajistit si její souhlas s těmito podmínkami ochrany osobních údajů. 

II. Proč Vaše osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě různých právních důvodů, a to podle účelu, ke kterému tyto údaje používáme. Jedná se o následující právní důvody:

a) plnění smlouvy;

b) náš oprávněný zájem;

c) souhlas; nebo

d) plnění našich právních povinností.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány za následujícími účely:

1. Registrace a vytvoření účtu na www.svestkovadraha.cz

Pokud si vytvoříte uživatelský účet na našem webu, budeme zpracovávat Vaše identifikační a kontaktní údaje, dále můžeme zpracovávat vaše údaje související s nastaveními Vašeho uživatelského účtu. Osobní údaje pro tento účel zpracováváme z důvodu plnění smlouvy a poskytnutí těchto osobních údajů je povinné, bez nich totiž nemůžeme založit Váš účet.

2. Vyřízení Vaši objednávky, poskytnutí služby a výkon práv a povinností ze smlouvy mezi námi a zákazníkem

V takovémto případě o Vás zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje související s naší komunikací s Vámi a údaje o Vašich objednávkách.

3. Zasílání pravidelných informací a další marketingová komunikace o našich službách a produktech nebo o událostech, kterých jsme součástí

Pokud ještě nejste našim zákazníkem a přihlásili jste se k odběru našeho pravidelného newsletteru, tak o Vás zpracováváme pouze Vaši e-mailovou adresu, a to na základě souhlasu, který jste nám udělili při přihlášení se k zasílání newsletteru.

Zpracování osobních údajů k výše uvedenému účelu můžete ho odmítnout jednak odvoláním souhlasu nebo vznesením námitky k zpracování Vašich osobních údajů.

4. Zlepšování našich služeb

V tomto případě zpracováváme zejména Údaje o Vašem chování na webu. Osobní údaje pro tento účel zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícím ve zlepšování kvality našich služeb.

Ve výše uvedených případech pod písm. 1 a 3 máte právo podat námitku proti zpracování Vašich osobních údajů (právo podat námitku blíže popisujeme v sekci VI odst. 6 níže).

III. Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění výše popsaných účelů a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány. Osobní údaje zpracováváme po následující dobu:

a) pro plnění smlouvy při nákupu jízdenek a pro výkon práv a povinností v souvislosti se smlouvou, jsou osobní údaje zpracovávány po nezbytně nutnou dobu, maximálně však po dobu 10 let od ukončení poslední smlouvy;

b) pro účel zasílání obchodních sdělení po dobu 3 let nebo do doby podání námitky nebo odhlášení se ze zasílání obchodních sdělení;

c) pro účely zlepšování našich služeb zpracováváme osobní údaje po dobu maximálně 6 měsíců;

IV. Kdo má přístup k Vašim osobním údajům

V souvislosti s realizací objednávek nebo služeb a zasílání novinek, můžeme Vaše osobní údaje poskytnout:

a) partnerským společnostem za účelem péče o zákazníky;

b) partnerům provozujícím platební systémy za účelem provedení platby online;

c) partnerským společnostem za účelem výroby a zasílání reklamních materiálů;

Dále můžeme osobní údaje předávat v souvislosti s plněním našich právních povinností nebo ochrany našich zájmů, a to zejména advokátům, auditorům, daňovým poradcům, účetním nebo správě IT systémů. Každý takový subjekt, kterému jsou osobní údaje předány, je smluvně zavázán chránit Vaše osobní údaje v souladu se zákonnými ustanoveními a zpracovávat je výhradně dle našich pokynů.

V. Jak chráníme Vaše osobní údaje

Bezpečnost Vašich osobních údajů a dalších dat je pro nás důležitá. Proto jsme přijali veškerá vhodná technická a organizační opatření k jejich zabezpečení.

Abychom chránili Vaše osobní údaje, tak jsme přijali technická opatření k zabezpečení datových úložišť. Pro přenos dat z našich internetových stránek www.svestkovadraha.cz používáme výhradně zabezpečené protokoly HTTPS a pro elektronickou komunikaci s Vámi pouze zabezpečené a šifrované emailové spojení.

Nad rámec výše uvedených technických opatření dále zajišťujeme, že k osobním údajům mají přístup pouze oprávněné osoby.

VI. Jaká máte práva při zpracování Vašich osobních údajů

Ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

1. právo na přístup k Vašim osobním údajům (čl. 15 GDPR);

2. právo na opravu nepřesných nebo doplnění neúplných osobních údajů (čl. 16 GDPR);

3. právo na výmaz Vašich osobních údajů (čl. 17 GDPR);

4. právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů (čl. 18 GDPR);

5. právo na přenositelnost Vašich osobních údajů (čl. 20 GDPR);

6. právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (čl. 77 GDPR).

V případě, že budeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě Vašeho souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoliv odvolat. Takové odvolání souhlasu nebude mít vliv na zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před odvoláním souhlasu.

1. Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo být informování, jestli o Vás zpracováváme osobní údaje a případně získat přístup k nim a k informacím o tom jak tyto údaje zpracováváme. Informace o tom jak Vaše osobní údaje zpracováváme, jsme již zahrnuli i do tohoto dokumentu „Pravidla zpracování osobních údajů“, to Vás však nezbavuje práva o tyto informace znovu zažádat. Rovněž nás můžete požádat o kopii Vašich osobních údajů. Prosím vezměte na vědomí, že první kopii Vašich údajů Vám pošleme zdarma, každá další bude již za menší poplatek.

2. Právo na opravu

Děláme vše proto, abychom zpracovávali přesné osobní údaje. Pokud zjistíte, že o Vás zpracováváme nepřesné osobní údaje, můžete zažádat o úpravu prostřednictvím emailu na podpora@svestkovadraha.cz a my Vaše údaje, na základě Vaši žádosti, opravíme či doplníme.

3. Právo na výmaz

V určitých případech stanovených v čl. 17 GDPR máte právo na to, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Prosím vezměte na vědomí, že i když se uplatní nějaký z těchto důvodů, osobní údaje nebudeme moct vymazat, pokud bude jejich zpracování nezbytné pro plnění našich právních povinností nebo pro výkon a obhajobu našich práv.

4. Právo na omezení zpracování

V případech uvedených v čl. 18 GDPR nás můžete rovněž žádat, abychom po určitou dobu omezili zpracování Vašich osobních údajů.

5. Právo na přenositelnost osobních údajů

Máte právo nás také požádat o Vaše údaje, pokud je chcete přenést k jinému správci osobních údajů. Toto právo můžete uplatnit k údajům, které jsme od Vás získali na základě Vašeho souhlasu nebo na základě plnění smlouvy. Toto právo lze uplatnit výhradně vůči osobním údajům, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích.

6. Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme v rozporu s právními předpisy a realizací výše uvedených práv jste se nedomohli nápravy, máte právo se kdykoliv obrátit se svou stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Výkon Vašich práv

Výkon svých práv můžete žádat prostřednictvím e-mailu zaslaném na adresu podpora@svestkovadraha.cz. Vaši žádost vybavíme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku nebo vysokého počtu takových žádosti, jsme oprávnění tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. V takovém případě Vás o prodloužení a jeho důvodech budeme informovat. V zájmu bezpečnosti Vašich osobních údajů a zamezení přístupu neoprávněných osob k osobním údajům můžeme vhodným způsobem ověřit Vaší identitu.

VII. Pravidla používání souborů Cookies

Za účelem zlepšení služeb poskytovaných zákazníkům využívají naše internetové stránky soubory cookies. Soubory cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat a pomáhají zejména:

• ke správné funkčnosti internetových stránek, aby bylo možné dokončit proces nákupu s co nejmenšími obtížemi;

• při zapamatování přihlašovacích údajů zákazníků, takže je nemusí pokaždé zadávat;

• při zjišťování, které stránky a funkce používají zákazníci nejčastěji;

• k měření návštěvnosti našich stránek;

• při zjišťování, které reklamy si zákazníci nejčastěji prohlíží, aby se jim při procházení stránek nezobrazovala stále stejná reklama, případně aby se jim nezobrazovala reklama na zboží nebo služby, o které nemají zájem.

Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů.

Soubory cookies sbírají určité informace, a to zejména Údaje o Vašem chování na webu. Platnost/funkčnost souborů cookies vyprší buď na konci internetové relace (po odpojení zařízení od stránek/internetu) nebo vyprší po určité omezené době. Informace o vašem chování na webu jsou však z důvodu vašeho maximálního soukromí anonymizované, a proto je ani sami nedokážeme přiřadit konkrétnímu uživateli, tj. konkrétní osobě.

Jaké soubory cookies používáme:

• Krátkodobé tzv. „session cookies“ které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy v počítači zákazníka jen do ukončení relace prohlížeče;

• dlouhodobé tzv. „persistent cookies“, které zůstávají uloženy v zařízení zákazníka mnohem déle nebo dokud nejsou ručně odstraněny.

Analytické a reklamní cookies

Pro účely zlepšení našich služeb a lepší cílení používáme nástroje pro analýzu používání našich internetových stránek a k personalizaci reklam. Za tímto účelem používáme soubory cookies poskytnuté třetí stranou, a to společností Google poskytující službu Google Analytics (vč. marketingových funkcí) a Google AdWords a společnosti Smartlook.

Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky jsou včetně Vaší IP adresy anonymizované. Tyto informace nejsou nijak propojovány s jinými informacemi, a tak Vás na jejich základě neumíme identifikovat.

Většina standardních prohlížečů soubory cookies automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookies lze pomocí Vašeho prohlížeče odmítnout, smazat nebo nastavit užívání jen některých souborů cookies. Pro víc informací o použití a správě cookies můžete použít nápovědu ve Vašem prohlížeči.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tyto Pravidla zpracování osobních údajů můžeme jednostranně změnit, ale uděláme to jenom v nezbytných případech a vždy Vás o tom budeme informovat. Novou verzi Pravidel zároveň zveřejníme na našich internetových stránkách.

2. V případě jakéhokoli dotazu ohledně ochrany osobních údajů nás můžete kontaktovat prostřednictvím emailu podpora@svestkovadraha.cz.